கண்ணீர் அஞ்சலியும், ஆவணங்களும்

இறந்தவருக்காக நண்பர்கள், உறவினர்களால் தரப்படுகின்ற கண்ணீர் அஞ்சலிகளை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு இதனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அத்தோடு இறந்தவருடைய சாதனைகள், வரலாறு, படைப்புகள் பற்றி விபரங்கள் அவருடைய பக்கத்தில் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.

விதி முறைகள்